مدل لباس,مدل لباس 2015,مدل لباس مجلسی,مدل لباس عروس,مدل لباس شب,مدل لباس کوتاه,مدل لباس مجلسی

گالری جدیدترین و شیک ترین مدل کوله پشتی فانتزی دخترانه

گالری جدیدترین و شیک ترین مدل کوله پشتی فانتزی دخترانه

.

اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﯾﺮا ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ورزﺷﮑﺎران و ﺧﺼﻮﺻﺎْ ﮐﻮﻫﻨﻮردان اﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن در ﮐﻮﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی و ﮔﺎﻫﺎْ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪامﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺪن وارد ﻣﯽﺷﻮد.

.

کوله پشتی جدید دخترانه

کوله پشتی جدید دخترانه

.

ادامه مطلب »

گالری جدیدترین و شیک ترین مدل کوله پشتی دخترانه

گالری جدیدترین و شیک ترین مدل کوله پشتی دخترانه

.

کوله هاي مناسب خانمها با آقايان تفاوتهايي دارد و اين به خاطر تفاوتهاي فيزيکي بين خانمهاست . خانمها عموما نسبت به آقايان  استخوان بندي ريز تري دارند ، شکل پايين تنه آنها متفاوت است و سرشانه هاي بزرگي ندارند. کوله هاي مناسب خانمها با عباراتي مانند women , lady , SL  يا عباراتي اين چنين مشخص مي شود که بستگي به کمپاني سازنده دارد .

.

جدیدترین مدل کوله پشتی دخترانه

جدیدترین مدل کوله پشتی دخترانه

.

ادامه مطلب »

ژورنال شیک ترین و جدیدترین مدل کوله پشتی های دخترانه

ژورنال شیک ترین و جدیدترین مدل کوله پشتی های دخترانه

.

جنسيت کوهنورد (زن يا مرد) ، حجم يا همان ليتر کوله  (حجم بار)، ميزان وزني که قرار است داخل کوله قرار بگيرد.(وزن بار) ، نوع فعاليت يا برنامه  شايد حتي براي خودم هميشه براي خريد و انتخاب کوله پشتي تنها چيزي که اهميت داشت اين سوال بود “کوله پشتي چند ليتري ؟” . اين سوال مهم ترين ويژگي يک کوله پشتي مي تواند باشد اما براي بدست آوردن بيشترين راحتي و لذت لازمه به موارد ديگه اي هم توجه کنيم که در کل من اينجوري در نظر مي گيرم :

.

مدل کوله پشتی دانشجویی

مدل کوله پشتی دانشجویی

. ادامه مطلب »ما را در گوگل محبوب کنید.