مدل لباس,مدل لباس 2015,مدل لباس مجلسی,مدل لباس عروس,مدل لباس شب,مدل لباس کوتاه,مدل لباس مجلسی

مرکز دانلود جدیدترین ژورنال های روز دنیا

http://takmagazine.ir
/wp-content/uploads/2014/11/Zarhonar-journal-main.jpg

.

گالری جدیدترین و شیک ترین مدل کوله پشتی فانتزی دخترانه

گالری جدیدترین و شیک ترین مدل کوله پشتی فانتزی دخترانه

.

اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﯾﺮا ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ورزﺷﮑﺎران و ﺧﺼﻮﺻﺎْ ﮐﻮﻫﻨﻮردان اﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن در ﮐﻮﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی و ﮔﺎﻫﺎْ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪامﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺪن وارد ﻣﯽﺷﻮد.

.

کوله پشتی جدید دخترانه

کوله پشتی جدید دخترانه

.

.

.

.

کوله پشتی اسپرت دخترانه

کوله پشتی اسپرت دخترانه

.

.

.

.

مدل کوله پشتی اسپرت دخترانه

مدل کوله پشتی اسپرت دخترانه

.

.

.

.

مدل کوله پشتی دخترانه فانتزی

مدل کوله پشتی دخترانه فانتزی

.

.

.

.

عکس کوله پشتی دخترانه جدید

عکس کوله پشتی دخترانه جدید

.

.

.

.

عکس کوله پشتی دخترانه

عکس کوله پشتی دخترانه

.

 اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻤﯿﺰدﻫﻨﺪه، اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی و ﺟﺜﻪ ﻇﺮﯾﻒﺗﺮ و ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺎرک دﯾﻮﺗﺮ در ﮐﻨﺎر ﻋﮑﺲ ﻣﺪلﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﯾﮏ ﮔﻞ ﺷﯿﭙﻮرﭼﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺪﻟﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺮوف SL ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ، ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺷﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻮدی ﮐﻤﺮ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ و ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻧﺮم ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺎﯾﺶ زﯾﺮﺑﻐﻞ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺸﺎر در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و ﻣﺮدان ﺑﺎ ﮐﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎ ﮐﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﮐﻤﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﻐﺰش، ﺗﺴﻤﻪ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، دور ﮐﻤﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﮕﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺑﻨﺪ دور ﮐﻤﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ، زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺨﺮوﻃﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.


مرکز دانلود جدیدترین ژورنال های روز دنیا

http://takmagazine.ir
/wp-content/uploads/2014/11/Zarhonar-journal-main.jpg

.ارسال نظرما را در گوگل محبوب کنید.