مدل لباس,مدل لباس 2015,مدل لباس مجلسی,مدل لباس عروس,مدل لباس شب,مدل لباس کوتاه,مدل لباس مجلسی

مرکز دانلود جدیدترین ژورنال های روز دنیا

http://journal.zarhonar.ir
/wp-content/uploads/2014/11/Zarhonar-journal-main.jpg

.

دانلود رمان موسیقی عشق با فرمت apk, epub, jar, pdf

دانلود رمان موسیقی عشق با فرمت apk, epub, jar, pdf

.

خلاصه داستان :داستان در مورد دختریه که توی زندگیش مشکلاتی داره و تنها با مادرش زندگی میکنه .بر حسب اتفاق مادرش تصادف میکنه و توی بیمارستان بستری میشه . دنبال کار میگرده و بالاخره راضی میشه تو خونه ی یک نفر کار کنه تا بتونه خرج بیمارستان مادرش رو بده . وارد اون خونه میشه در حالی که سرنوشت چیز دیگه ای رو براش رقم میزنه و زندگیشو عوض میکنه …اونو در مسیری قرار میده …مسیری لبریز از عشق … هیجان … نا امیدی …

.

رمان موسیقی عشق

رمان موسیقی عشق

.

قسمتی از رمان:

ﺧﺳﺗﮫ وﺑﯽ ﺣﺎل درﺧوﻧﮫ روﺑﺎزﮐردم ﺗوی راھروﺑوی ﻏذاﭘﯾﭼﯾده ﺑودﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷداﺷﺗﮭﺎم ﺗﺣرﯾﮏ ﺑﺷﮫ.رﻓﺗم داﺧل ﺧوﻧﮫ وﺑﺎﺻدای ﺑﻠﻧدی ﺳﻼم ﮐردم : _ﺳــــــــــــﻼم ﻣﺎﻣﺎن ازآﺷﭘزﺧوﻧﮫ اوﻣد ﺑﯾرون وﺟواﺑم روداد : _ﺳﻼم دﺧﺗرم ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷﯽ  _ﻣﻣﻧون ﻣﺎﻣﺎن ﺟون ﺧﯾﻠﯽ ﺧﺳﺗﮫ ام  _ﻗرﺑوﻧت ﺑرم ﻣﺎدر…ﺗﺎ ﺗوﯾﮫ آﺑﯽ ﺑﮫ ﺻورﺗت ﺑزﻧﯽ ﻣﻧم ﻏذاروﻣﯾﮑﺷم ﺗﺎﻧﺎھﺎرﺑﺧورﯾم  -ای ﺑﮫ ﭼـــﺷم ﺑﺎﺧﺳﺗﮕﯽ ﺧودﻣوﺑﮫ اﺗﺎق رﺳوﻧدم وﮐﯾﻔم رو روی ﺗﺧت اﻧداﺧﺗم درﮐﻣدم روﺑﺎزﮐردم ﺑﯽ ﺣوﺻﻠﮫ  ﯽ رواﻧﺗﺧﺎب ﮐردم وﭘوﺷﯾدم ، رﻓﺗم ﺗوی دﺳﺗﺷوﯾﯽ ودﺳت وﺻورﺗم روﺷﺳﺗم ﺗوی ِﺑﻠوزوﺷﻠوارآﺑ اﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺧودم ﻧﮕﺎه ﮐردم.ازﻗﯾﺎﻓم ﺧﻧدم ﮔرﻓت ﻣوھﺎم ﺑﮫ ھم رﯾﺧﺗﮫ ﺑود وﭼﮭره ی ﺧﻧده داری ﺑرام ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﻟﺑﺧﻧدی زدم وﺑﺎدﺳت ﮐﻣﯽ ﻣوھﺎم روﻣرﺗب ﮐردم وازدﺳﺗﺷوﯾﯽ اوﻣدم ﺑﯾرون ..


مرکز دانلود جدیدترین ژورنال های روز دنیا

http://journal.zarhonar.ir
/wp-content/uploads/2014/11/Zarhonar-journal-main.jpg

.ارسال نظرما را در گوگل محبوب کنید.